Definisi Pemerolehan Bahasa

Menurut Frank Parker (1994) pemerolehan bahasa merupakan suatu pengkajian terhadap bagaimanakah cara manusia memperoleh pengetahuan tentang tatabahasa suatu set kategori yang merangkumi bidang semantik, sintaksis, morfologi dan fonologi berserta dengan rumus-rumus yang menentukan kemampuan bercakap dan memahami sesuatu bahasa yang diadakan kepada manusia.

Bagi Mangantar Simanjuntak 1982 (seperti dalam Tay Meng Guat, 2006), pemerolehan bahasa bermaksud penguasaan bahasa oleh seseorang secara tidak langsung dan dikatakan aktif berlaku dalam kalangan kanak-kanak dalam lingkungan umur 2 hingga 6 tahun.